menu collapse

Privacyverklaring

Privacy verklaring Klim & Avonturenbos by Rocks ‘n Rivers BV
Gevestigd aan Ledeboerstraat 68b
5048AD Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gorps baantje 5
5051 PX Goirle
+31134690460
info@klimenavonturenbos.nl
www.klimenavonturenbos.nl

Mark Mennens is de Functionaris Gegevensbescherming van Rocks ‘n Rivers BV hij is te bereiken via privacy@rocks-n-rivers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rocks ‘n Rivers BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Rocks ‘n Rivers BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rocks ‘n Rivers BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
   voeren.
- Rocks ‘n Rivers BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
   zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rocks ‘n Rivers BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Gegevens

Bewaartermijn na evenement

Reden

Voor- en achternaam

5 jaar

Statistische doeleinden

Adresgegevens

5 jaar

Statistische doeleinden

Geslacht

5 jaar

Statistische doeleinden

Telefoonnummer

5 jaar

Statistische doeleinden

E-mailadres

5 jaar

Statistische doeleinden

Gezondheid

3 jaar

Veiligheid programma


Delen van persoonsgegevens met derden
Rocks ‘n Rivers BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Rocks ’n Rivers BV maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Rocks ‘n Rivers, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Rocks ‘n Rivers cookies gebruikt, kan gevonden hier bekeken worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rocks ‘n Rivers BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@rocks-n-rivers.nl.

Rocks ‘n Rivers BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rocks ‘n Rivers BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@rocks-n-rivers.nl

 

Partners

 

Kempische landgoederen

Roovertsche Leij

Goolse Geheimen

Rocks-N-Rivers

Brabants Landschap